นายสุนทา บรรหาร

นายก อบต.บ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4205-2214 " ถิ่นภูไทรวมเผ่า วัดเก่าแก่งเมือง ลือเลื่องไข่ไก่ ชื่นใจละมุดหวาน ทุกฤดูกาลมีหอมแบ่ง"
นายวรพจน์ เข็มปัญญา

ปลัด อบต.บ้านกลาง

  อบต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
  สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
  อบต.ดงขวาง อ.เมือง จ.นครพนม
  อบต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม
  สมาคมปลัด อบต.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
  อบต.วังตามัว อ.เมือง จ.นครพนม
  สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง
  Web blog ปลัดปรีชา
 
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 ขณะนี้ 5 คน
 วันนี้ 494 คน
 เมื่อวานนี้ 617 คน
 สัปดาห์นี้ 3,313 คน
 สัปดาห์ที่ผ่านมา 3,118 คน
 เดือนนี้ 494 คน
 เดือนที่ผ่านมา 12,944 คน
 ทั้งหมด 1,378,676 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2554

(ด่วนมาก) ชมรมปลัด อบต.จังหวัดนครพนม ขอเชิญคณะกรรมการบริหารชมรม ร่วมประชุม ในวันที่ ๒๓ พ.ค. ๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอประชุมอบต.ท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม 21/5/2557 เปิดอ่าน 170
ชมรมปลัด อบต.จังหวัดนครพนม ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร วิธีงบประมาณและการเบิกจ่ายเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมนครพนมริเวอร์วิว อ.เมือง จ.นครพนม 22/5/2557 เปิดอ่าน 680
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ พ.ศ.2557 (ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา) 16/5/2557 เปิดอ่าน 647
รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2556 18/5/2557 เปิดอ่าน 484
สมาคมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอเชิญเข้ารับการอบรม เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ การพัสดุ และการเบิกจ่าย ณ โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น จ.ร้อยเอ็ด 14/5/2557 เปิดอ่าน 234
ด่วน!! ชมรม อบต.จังหวัดนครพนม ขอเชิญนายก/ปลัด อบต.ทุกตำบล เข้าร่วมประชุม ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ห้องประชุมสภา อบจ.นครพนม ชั้น ๓ 14/5/2557 เปิดอ่าน 173
แผนการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ อปท.จังหวัดนครพนม(Core team) ประจำปี 2557 12/5/2557 เปิดอ่าน 474
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 4/2557 เมือวันที่ 30 เมษายน 2557 12/5/2557 เปิดอ่าน 493
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 4-2557 วันที่ 30 เมษายน 2557 1/5/2557 เปิดอ่าน 883
ด่วนที่สุด ชมรมปลัดอบต.จ.นครพนม ขอเชิญสมาชิกชมรม ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารชมรมเข้าร่วมประชุม ในวันศุกร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอประชุม อบต.ท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม 1/5/2557 เปิดอ่าน 180
อบต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลต่างสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ (โทรศัพท์สำนักงาน ๐๔๒ ๐๕๑๐๖๑) แก้ไขประกาศ ข้อ ๒. เพิ่มเอกสารแนบ 30/4/2557 เปิดอ่าน 540
ขอเชิญประชุม เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ชุดที่ ๕ (วันที่ ๒๙ เม.ย.๕๗) 24/4/2557 เปิดอ่าน 263
คำสั่งและการแก้ไขคำสั่งให้บุคลากรครูศูนย์ฯได้รับเงินเดือนเพิ่มตามคุณวุฒิ 18/4/2557 เปิดอ่าน 1324
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 11/4/2557 เปิดอ่าน 778
หนังสือแจ้งตอบหารือคุณวุฒิการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาลตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กกรณีคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต 10/4/2557 เปิดอ่าน 372
การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานนิเทศการศึกษากรณีบุคคลยังไม่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรที่ ก.ท.กำหนด 9/4/2557 เปิดอ่าน 252
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 3-2557 วันที่ 31 มีนาคม 2557 31/3/2557 เปิดอ่าน 1530
ประกาศ กถ.บัญชีเงินเดือนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 มีผล 1 ม.ค.2556 เป็นต้นไป 27/3/2557 เปิดอ่าน 2434
สมาคมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเชิญประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อปท.ประจำปี 2557 ณ โรงแรมอัศวรรณ จ.หนองคาย 26/3/2557 เปิดอ่าน 310
(ด่วนมาก) ชมรมปลัด อบต.จังหวัดนครพนม แจ้งให้คณะกรรมการบริหารชมรม ส่งเอกสารประกอบการจดทะเบียนสมาคม ภายในวันที่ ๒๘ มี.ค. ๕๗ ที่ อบต.บ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม 20/3/2557 เปิดอ่าน 129
ทั้งหมด 384 รายการ 2 / 20