นายสุนทา บรรหาร

นายก อบต.บ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4205-2214 " ถิ่นภูไทรวมเผ่า วัดเก่าแก่งเมือง ลือเลื่องไข่ไก่ ชื่นใจละมุดหวาน ทุกฤดูกาลมีหอมแบ่ง"
นายวรพจน์ เข็มปัญญา

ปลัด อบต.บ้านกลาง

  สถาบันพัฒนาบุคลากร
  คลังข่าวมหาดไทย
  สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
  หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สมาคมปลัด อบต.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
  สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง
 
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 ขณะนี้ 19 คน
 วันนี้ 257 คน
 เมื่อวานนี้ 400 คน
 สัปดาห์นี้ 2,547 คน
 สัปดาห์ที่ผ่านมา 1,911 คน
 เดือนนี้ 9,359 คน
 เดือนที่ผ่านมา 9,988 คน
 ทั้งหมด 1,138,563 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2554

อบต.บ้านผึ้ง อ.เมือง จ.นครพนม ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลและพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น 17/5/2559 เปิดอ่าน 244
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 27 เมษายน 2559 16/5/2559 เปิดอ่าน 243
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 27 เมษายน 2559 28/4/2559 เปิดอ่าน 495
ประกาศสมาคมปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม เรื่องรายชื่อสมาชิกสมาคมประจำปี ๒๕๕๙ 28/4/2559 เปิดอ่าน 158
อบต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบล 25/4/2559 เปิดอ่าน 301
คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาร่วมกับสมาคมปลัดอบต.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา"การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการคลังการพัสดุวิธีป้องกัน และแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องการเบิกจ่ายเงินคืนจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน" 25/4/2559 เปิดอ่าน 171
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 30 มีนาคม 2559 7/4/2559 เปิดอ่าน 611
สมาคมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2559" ในระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมเพชรเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสุริน 5/4/2559 เปิดอ่าน 156
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "ปลดล็อคการจ่ายขาดเงินสะสมและการดำเนินการบริหารงานบุคคลของ อปท. ภายหลังการระงับกระบวนการบริหารงานบุคคลชั่วคราว" 30/3/2559 เปิดอ่าน 130
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางขายทอดตลาดรถกระเช้าเอนกประสงค์ 15/3/2559 เปิดอ่าน 262
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 29/2/2559 เปิดอ่าน 632
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 10/2/2559 เปิดอ่าน 132
สมาคมปลัด อปท. จังหวัดนครพนม ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ในวันที่ 10 มีนาคม 2559 เวลา 16.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิวนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 10/2/2559 เปิดอ่าน 121
สมาคมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน เรื่อง การรักษาวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและการเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระหว่างวันที่ ๒-๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมอัศวรรณ อ.เมือง จ.หนองคาย 9/2/2559 เปิดอ่าน 95
สมาคมข้าราชการท้องถิ่นแห่งประเทศไทยขอเชิญประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ?การขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น กับ รัฐธรรมนูญฉบับใหม 8/2/2559 เปิดอ่าน 95
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4/2/2559 เปิดอ่าน 81
สมาคมปลัด อปท. จังหวัดนครพนม ขอเชิญประชุมคณะทำงานโครงการอบรม ในวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม อบต.ท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม 5/2/2559 เปิดอ่าน 81
ประกาศรายชื่อผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครพนม ชุดที่ ๖ ประจำปี ๒๕๕๙ 4/2/2559 เปิดอ่าน 139
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 20 มกราคม 2559 1/2/2559 เปิดอ่าน 401
สมาคมปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา"หลักสูตรการบริหารงานบุคคล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง(Broadband)และการดำเนินการทางวินัย"ระหว่าง10-12 มี.ค.59 ณ รร.ฟอร์จูนริเวอร์วิว อ.เมือง จ.นครพนม 27/1/2559 เปิดอ่าน 605
ทั้งหมด 574 รายการ 2 / 29