นายสุนทา บรรหาร

นายก อบต.บ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4205-2214 " ถิ่นภูไทรวมเผ่า วัดเก่าแก่งเมือง ลือเลื่องไข่ไก่ ชื่นใจละมุดหวาน ทุกฤดูกาลมีหอมแบ่ง"
นายวรพจน์ เข็มปัญญา

ปลัด อบต.บ้านกลาง

  อบต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
  สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
  อบต.ดงขวาง อ.เมือง จ.นครพนม
  อบต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม
  สมาคมปลัด อบต.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
  อบต.วังตามัว อ.เมือง จ.นครพนม
  สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง
  Web blog ปลัดปรีชา
 
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 ขณะนี้ 3 คน
 วันนี้ 13 คน
 เมื่อวานนี้ 537 คน
 สัปดาห์นี้ 3,167 คน
 สัปดาห์ที่ผ่านมา 2,629 คน
 เดือนนี้ 10,181 คน
 เดือนที่ผ่านมา 10,899 คน
 ทั้งหมด 1,375,419 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2554

รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2556 18/5/2557 เปิดอ่าน 480
สมาคมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอเชิญเข้ารับการอบรม เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ การพัสดุ และการเบิกจ่าย ณ โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น จ.ร้อยเอ็ด 14/5/2557 เปิดอ่าน 233
ด่วน!! ชมรม อบต.จังหวัดนครพนม ขอเชิญนายก/ปลัด อบต.ทุกตำบล เข้าร่วมประชุม ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ห้องประชุมสภา อบจ.นครพนม ชั้น ๓ 14/5/2557 เปิดอ่าน 172
แผนการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ อปท.จังหวัดนครพนม(Core team) ประจำปี 2557 12/5/2557 เปิดอ่าน 472
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 4/2557 เมือวันที่ 30 เมษายน 2557 12/5/2557 เปิดอ่าน 489
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 4-2557 วันที่ 30 เมษายน 2557 1/5/2557 เปิดอ่าน 882
ด่วนที่สุด ชมรมปลัดอบต.จ.นครพนม ขอเชิญสมาชิกชมรม ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารชมรมเข้าร่วมประชุม ในวันศุกร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอประชุม อบต.ท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม 1/5/2557 เปิดอ่าน 179
อบต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลต่างสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ (โทรศัพท์สำนักงาน ๐๔๒ ๐๕๑๐๖๑) แก้ไขประกาศ ข้อ ๒. เพิ่มเอกสารแนบ 30/4/2557 เปิดอ่าน 539
ขอเชิญประชุม เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ชุดที่ ๕ (วันที่ ๒๙ เม.ย.๕๗) 24/4/2557 เปิดอ่าน 263
คำสั่งและการแก้ไขคำสั่งให้บุคลากรครูศูนย์ฯได้รับเงินเดือนเพิ่มตามคุณวุฒิ 18/4/2557 เปิดอ่าน 1319
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 11/4/2557 เปิดอ่าน 774
หนังสือแจ้งตอบหารือคุณวุฒิการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาลตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กกรณีคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต 10/4/2557 เปิดอ่าน 370
การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานนิเทศการศึกษากรณีบุคคลยังไม่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรที่ ก.ท.กำหนด 9/4/2557 เปิดอ่าน 247
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 3-2557 วันที่ 31 มีนาคม 2557 31/3/2557 เปิดอ่าน 1528
ประกาศ กถ.บัญชีเงินเดือนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 มีผล 1 ม.ค.2556 เป็นต้นไป 27/3/2557 เปิดอ่าน 2422
สมาคมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเชิญประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อปท.ประจำปี 2557 ณ โรงแรมอัศวรรณ จ.หนองคาย 26/3/2557 เปิดอ่าน 310
(ด่วนมาก) ชมรมปลัด อบต.จังหวัดนครพนม แจ้งให้คณะกรรมการบริหารชมรม ส่งเอกสารประกอบการจดทะเบียนสมาคม ภายในวันที่ ๒๘ มี.ค. ๕๗ ที่ อบต.บ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม 20/3/2557 เปิดอ่าน 129
ท้องถิ่นจังหวัดนครพนมแจ้ง ขอให้ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีรายชื่อ(ไฟล์แนบ) มารับใบประกาศนียบัตร เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม 18/3/2557 เปิดอ่าน 603
สำนักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต.แจ้งให้ อปท.ปรับเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 13/3/2557 เปิดอ่าน 997
สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การปรับปรุงระบบสวัสดิการและระบบการบริหารงานบุคคล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๗ 4/3/2557 เปิดอ่าน 416
ทั้งหมด 381 รายการ 2 / 20