นายสุนทา บรรหาร

นายก อบต.บ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 0-4205-2214 " ถิ่นภูไทรวมเผ่า วัดเก่าแก่งเมือง ลือเลื่องไข่ไก่ ชื่นใจละมุดหวาน ทุกฤดูกาลมีหอมแบ่ง"
นายวรพจน์ เข็มปัญญา

ปลัด อบต.บ้านกลาง

  สถาบันพัฒนาบุคลากร
  คลังข่าวมหาดไทย
  สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
  หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  สมาคมปลัด อบต.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  กลุ่มเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น
  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
  สถานีตำรวจภูธรบ้านกลาง
 
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
สถานศึกษาทั่วไทย
ธนาคารทั่วไทย
เว็บไซต์ช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
 ขณะนี้ 4 คน
 วันนี้ 7 คน
 เมื่อวานนี้ 126 คน
 สัปดาห์นี้ 2,247 คน
 สัปดาห์ที่ผ่านมา 2,267 คน
 เดือนนี้ 9,325 คน
 เดือนที่ผ่านมา 12,490 คน
 ทั้งหมด 1,559,190 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2554

ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 28 สิงหาคม 2558 2/9/2558 เปิดอ่าน 595
ปรับอัตราเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลให้ได้รับเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 31/8/2558 เปิดอ่าน 916
แก้ไขคำสั่งเลื่ิอนขั้นเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เดือน เมษายน 2558 31/8/2558 เปิดอ่าน 689
ประกาศ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ฉบับที่ 4 (ปรับเพิ่มค่าจ้าง 4 เปอร์เซ็นต์) 27/8/2558 เปิดอ่าน 826
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูศูนย์เด็กฯ พ.ศ.๒๕๕๘ 14/8/2558 เปิดอ่าน 439
สมาคมข้าราชการท้องถิ่นแห่งประเทศไทยขอเชิญเข้ารับการอบรมและสัมมนา เรื่อง ปัญหาและแนวทางแก้ไขข้อทักท้วงของหน่วยตรวจสอบ ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ จ.อุบลราชธานี 12/8/2558 เปิดอ่าน 180
อบต.โพนแพง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล 7/8/2558 เปิดอ่าน 404
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครพนม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว(ฉบับที่ 2) 4/8/2558 เปิดอ่าน 728
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 4/8/2558 เปิดอ่าน 603
ประกาศสอบราคางานจ้าง โครงการก่อสร้างประตู รั้วและป้าย ศพด.บ้านดงติ้ว ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 3/8/2558 เปิดอ่าน 68
ราคากลางงานจ้าง ก่อสร้างประตู รั้วและป้าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงติ้ว 29/7/2558 เปิดอ่าน 87
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 7-2558 วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 29/7/2558 เปิดอ่าน 485
อบต.นางาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบล 20/7/2558 เปิดอ่าน 408
สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วินัยและการรักษาวินัย กฎหมายและ ระเบียบที่พึงรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ การ ประกันสังคม ส าหรับพนักงานจ้าง 18/7/2558 เปิดอ่าน 192
มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 30/6/2558 เปิดอ่าน 781
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 29/6/2558 เปิดอ่าน 425
รายละเอียดคุณลักษณะของรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้า 22/6/2558 เปิดอ่าน 140
เอกสารสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฟฟ้า พร้อมกระเช้า 22/6/2558 เปิดอ่าน 76
ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้า 22/6/2558 เปิดอ่าน 88
ราคากลางรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้า 22/6/2558 เปิดอ่าน 121
ทั้งหมด 501 รายการ 2 / 26